EXTRAS DIN HOTARAREA NR. 84/15.10.2021 A COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLT

 

 Având în vedere:

 • prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
 • prevederile HG nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • prevederile HG nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Planul de activități al Comitetului al Județean pentru Situații de Urgență Olt;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt;
 • Rata incidenței cumulate a COVID-19 la 1000 locuitori pe județ și pe localități (UAT- uri) la data de 15.10.2021.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT

HOTĂRĂŞTE:

………………………………………………

         Art.3.(1) Încadrarea localităților Schitu (7,20/1.000 de locuitori), Strejeşti (6,77/1.000 de locuitori), Bobiceşti (6,31/1.000 de locuitori) şi Brâncoveni (6,11/1.000 de locuitori) în limitele incidenței cumulate la 14 zile mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

        (2) Pentru localităţile menționate la alin. (1) se aplică, începând cu data de 16.10.2021, pe lângă măsurile prevăzute de anexele nr. 2 și 3 din HG nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și următoarele măsuri specifice ratei de incidență:

 1. se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 - 5,00, cu următoarele excepţii:
 2. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 3. b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
 4. c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 5. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 6. se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00—22,00.

(3) Măsura prevăzută la alin. (2) pct. 1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

(4) Măsura prevăzută la alin. (2) pct. 1 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pct. 3, în intervalul orar 22,00—5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pct. 2, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art.4. Măsurile instituite în localităţile prevăzută la art. 3 nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori.

Art.5.(1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art. 1, alin. (2), pct. 1, lit. a) şi la art. 3, alin. (2), pct. 1, lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 1, alin. (2), pct. 1, lit. b)-d) şi la art. 3, alin. (2), pct. 1, lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Modelul adeverinței eliberată de angajator și modelul declarației pe proprie răspundere menționate la alin. (1) și (2) se găsesc în Anexa 1, respectiv în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

       Art.9. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt, comitetelor locale pentru situații de urgență și tuturor instituțiilor interesate, în vederea punerii în aplicare, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

 

Documentul complet il puteti regasi aici

 

Cuvantul primarului

În calitate de Primar al Comunei Brâncoveni vă adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesați acest site, în numele administrației publice locale. Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase. Ideile, opiniile tuturor locuitorilor sunt importante și le vom lua în considerare.

Cheroiu Ion

Contact

  pcb (@) primariabrancoveni.ro
  +40-2497 08500
  +40-249 708501
  Judetul Olt, Romania

sipoca