Acte utile

Inregistrarea nasterii:

Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:
Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

Inregistrarea casatoriei:

Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:
Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
Actul de identitate;
Certificatul de nastere în original si în copie;
Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.

Inregistrarea decesului:

Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:
Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
Actul de identitate al celui decedat;
Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare
Actul de identitate al persoanei care declara decesul.

Ajutor de inmormantare:
Conform Legii nr. 416/2001

Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de urmatoarele acte:
Certificat deces (copie si original)
Act de identitate al solicitantului
Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)
Dovezi privind suportarea înmormântarii
Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social

Acte necesare acordarii ajutorului social:
Conform Legii nr. 416/2001

Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
Certificat de nastere parinti si copii
Certificat de casatorie
Buletin de identitate sau carte de identitate
Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
Adeverinta de elev sau student
Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
Adeverinte eliberate de AJOFM Dâmbovita
Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
Adeverinte medicale (apt de munca)
Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente
Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
Cerere tip
Dosar cu sina
Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.

 

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021 – MARTIE 2022

4.Cine depune cererea: titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

  • Proprietarul locuinţei;
  • persoana care a înstrăinat locuinţa pebaza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct;
  • titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune;
  • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
  • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

 5. Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni

-Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză fond funciar);
- C.I. /B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţetc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat;
- Adeverinţa de venit (inclusivbonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie
- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselorpentruelevisistudenti, cu exceptiaburselor de studiu, socialesi ,,Bani de liceu’’
- Extras de cont (pentrutoateconturiledetinute)
- Situatiepatrimoniala (taxesiimpozite)
- Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale

- Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar);
- C.I. / B.I. pentrumembriifamilieipeste 14 ani;
- Certificate naşterepentrucopii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţetc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat;
- Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie/subventie APIA, etc;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
- Situatie (taxesiimpozite)
- Dosar cu şină.
Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică

- Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză fond funciar);
- C.I. / B.I. pentrumembriifamilieipeste 14 ani;
- Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
- Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
- Act proprietate / contract închiriere / comodat;
- Adeverinţa de venit (inclusivbonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie/subventie APIA, etc;
- Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselo rpentru elevi si studenti,
  cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- Adeverinta de venit de la DGFP pentruveniturile din activitatiindependente;
- Factură energie electrică (luna anterioară);
- Extras de cont (pentru toate conturile detinute)
- Situatie patrimoniala (taxe si impozite)
- Dosar cu şină.

6. Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:

Să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Formular de cerere declaratie pe propria raspundere

 

 

Read 4246 times Last modified on 26 Oct 2021
More in this category: « Monografie

Cuvantul primarului

În calitate de Primar al Comunei Brâncoveni vă adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesați acest site, în numele administrației publice locale. Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase. Ideile, opiniile tuturor locuitorilor sunt importante și le vom lua în considerare.

Cheroiu Ion

Contact

  pcb (@) primariabrancoveni.ro
  +40-2497 08500
  +40-249 708501
  Judetul Olt, Romania

sipoca