Secretar general

Nume: Stana
Prenume: Catalin
Studii:

 

Facultatea de Stințe Juridice și Administrative – Specializarea Drept
Facultatea de Drept și Stiințe Sociale, Specializarea Drept Privat, ciclul II – Studii Universitare de Master

 

 

 

 

Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

 

(1)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a)avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile
primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului
local, respectiv ale consiliului judeţean, după caz;
b)participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c)asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul
local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi
între aceştia şi prefect;
d)coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului
local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a
dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e)asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
f)asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi,
întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale
consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale
consiliului judeţean;
g)asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a
consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h)poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul
constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face
parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
i)poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea
unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local,
respectiv ale consiliului judeţean;
j)efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului
local, respectiv ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a
consilierilor judeţeni;
k)numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă
preşedintelui de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după
caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
l)informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean
sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la
majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local,
respectiv a consiliului judeţean;
m)asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor,
semnarea şi ştampilarea acestora;
n)urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local,
respectiv ale consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii
judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează
preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire
la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea
cazuri;
o)certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
p)alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de
consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului
judeţean, după caz.
(2)Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în
situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1)
şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
(3)Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al
subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru
deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului
de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul
a avut ultimul domiciliu:
a)în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care
decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
b)la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei
unităţi administrativ-teritoriale;
c)la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă
teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca
urmare a finalizării înregistrării sistematice.
(4)Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:
a)numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
b)data decesului, în format zi, lună, an;
c)data naşterii, în format zi, lună, an;
d)ultimul domiciliu al defunctului;
e)bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale
sau, după caz, în registrul agricol;
f)date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care
se face citarea.
(5)Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe
persoane care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia
primarului la propunerea secretarului general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
(6)Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul general al
comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativteritoriale a municipiului sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat,
în condiţiile alin. (5).
(7)Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (3) atrage sancţionarea
disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile.
(8)Secretarii generali ai comunelor şi cei ai oraşelor unde nu funcţionează
birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte
notariale:
a)legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea
acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor
şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale;
b)legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia
înscrisurilor sub semnătură privată.

 

 

Cuvantul primarului

În calitate de Primar al Comunei Brâncoveni vă adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesați acest site, în numele administrației publice locale. Tot colectivul vă asigură o totală implicare în activitatea administrativă a autorității locale, modernă și cu obiective ambițioase. Ideile, opiniile tuturor locuitorilor sunt importante și le vom lua în considerare.

Cheroiu Ion

Contact

  pcb (@) primariabrancoveni.ro
  +40-2497 08500
  +40-249 708501
  Judetul Olt, Romania

sipoca